AS47123

MEDNAUTILUS TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S - Updated 27 May 2024 01:16 Mon

Organization: TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S / MEDNAUTILUS
Country of Origin: TR Turkey
Peer Counts: 10
Network Counts: 33

AS47123 IPv4 Peers

  • AS676225
  • AS1273512.5
  • AS1592412.5
  • AS3498412.5
  • AS1994196.25
  • AS598866.25
  • AS251456.25
  • AS500556.25
  • AS2072136.25
  • AS249446.25
Prefix Description Country
93.94.248.0/24 TI Sparkle Turkey TR
93.94.249.0/24 TI Sparkle Turkey TR
93.94.250.0/24 TI Sparkle Turkey Cloud Network -4 TR
93.94.251.0/24 TI Sparkle Turkey Cloud Network -3 TR
93.94.252.0/23 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
93.94.254.0/24 Mednautilus TR II TR
93.94.255.0/24 Mednautilus TR I TR
5.253.248.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
5.253.249.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
5.253.250.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
5.253.251.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
185.44.192.0/24 TI Sparkle Turkey - Customer TR
185.44.193.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
185.44.194.0/24 Cloud Subnet for Seabone TR
185.141.111.0/24 Avencom111 TR
195.155.64.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.65.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.66.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.67.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.68.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.69.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.70.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.71.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.72.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.73.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.74.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.75.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.76.0/24 TI Sparkle Turkey TR
185.133.254.0/24 TI Sparkle Turkey Telekomunukasyon A.S TR
195.155.77.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.78.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.79.0/24 TI Sparkle Turkey TR
195.155.80.0/24 TI Sparkle Turkey TR