AS45474

Nexusguard aka (NXG) - Updated 13 Jun 2024 03:38 Thu

Organization: Nexusguard
Also Known As: NXG
Company Website: https://www.nexusguard.com/
Country of Origin: HK Hong Kong
Peer Counts: 46
Network Counts: 98

AS45474 IPv4 Peers

 • AS64539.38
 • AS32579.38
 • AS12996.25
 • AS46375.21
 • AS380824.17
 • AS46574.17
 • AS1744.17
 • AS64614.17
 • AS29144.17
 • AS34913.13
 • AS1417313.13
 • AS181872.08
Prefix Description Country
27.126.192.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.194.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.195.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.197.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.199.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.200.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.201.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.202.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.203.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.205.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.206.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.207.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.208.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.210.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.211.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.212.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.215.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.216.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.217.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.225.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.226.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.231.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.233.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.234.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.235.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.236.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.237.0/24 NEXQLOUD, Inc. HK
27.126.238.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.239.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.240.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.241.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.242.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.243.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.245.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.246.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.247.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.248.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.249.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.250.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.251.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.252.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.253.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.254.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
27.126.255.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
113.21.194.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.199.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.200.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.201.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.202.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.204.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.205.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.206.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.208.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.213.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.214.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.215.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.218.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.219.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.220.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.221.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
113.21.223.0/24 8 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan, N.T. H.K. HK
122.11.181.0/24 Singapore Broadband Access Provider HK
122.11.183.0/24 Singapore Broadband Access Provider HK
122.11.184.0/24 Singapore Broadband Access Provider HK
122.11.185.0/24 Singapore Broadband Access Provider HK
122.11.186.0/24 Singapore Broadband Access Provider HK
123.1.207.0/24 NWT Broadband Service HK
154.197.51.0/24 Conversant Solutions Pte Ltd HK
180.233.162.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.165.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.167.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.173.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.174.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.175.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.176.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.177.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.179.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.182.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.184.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.187.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.190.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.191.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
207.192.148.0/24 Nexusguard HK
45.116.40.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
45.116.41.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
45.116.42.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
45.116.43.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
103.3.24.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
103.3.26.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
103.3.27.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
167.179.206.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
167.179.207.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan HK
180.233.160.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
180.233.161.0/24 8 Yeung Uk Rd, Tsuen Wan, N.T. HK
207.192.186.0/24 Nexusguard HK
207.192.187.0/24 Nexusguard HK
207.192.190.0/24 Nexusguard HK
207.192.191.0/24 Nexusguard HK